რა ცვლილებები შევიდა მეწარმეთა შესახებ კანონში აქციონერებისთვის

13.10.2017

რა ცვლილებები შევიდა მეწარმეთა შესახებ კანონში აქციონერებისთვის

მეწარმეთა შესახებ კანონის 2017 წლის 4 მაისის  ცვლილების თანახმად სააქციო საზოგადოების მცირე აქციების მფლობელი აქციონერისთვის მეტად გამჭირვალე გახდა, კერძოდ, მეწარმეთა კანონის 53-ე მუხლის 35 პუნქტში შევიდა ცვლილება სააქციო საზოგადოებიდან აქციონერის მიერ ინფორმაციის გამოთხოვაზე.


ახალი რეგულაციის თანახმად სააქციო საზოგადოებაში ნებისმიერი კლასის აქციების 5%-ის მფლობელ აქციონერებს უფლება აქვთ, კომპანიის მმართველობის ორგანოს მოსთხოვონ ინფორმაციის გაცემა და დოკუმენტების ასლების გადაცემა, საზოგადოების სახელით დადებული გარიგების ანდა დასადები გარიგებების შესახებ.


წარმოდგენილმა ცვლილებამ უფლებამოსილება გაუზარდა ხმის უფლების არმქონე აქციონერებს და უფლება მისცა იყოს ინფორმირებული საზოგადოების მიერ დადებული გარიგებების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ პრივილეგირებული აქციების მქონე აქციონერებს უფლება არ აქვთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გავლენა მოახდინონ მისაღებ გადაწყვეტილებაზე, მნიშვნელოვანია ფლობდნენ ინფორმაციას გარიგების შინაარსზე და სამომავლო ხელშემკვრელ მხარეზე, ვინაიდან თუკი აქციონერი არ დაეთანხმება აღნიშნულ გარიგებას და ჩათვლის რომ დასადები გარიგება ზიანის მომტანი იქნება საზოგადოებისთვის, რაც გამოიწვევს აქციების ფასის დაცემას ბაზარზე, ექნება შესაძლებლობა თავისი წილი აქციები გაიტანოს ბირჟაზე გასაყიდად, რითაც შეძლებს დაიცვას არამატერიალური საკუთრება ღირებულების შემცირებისგან.


ასევე, 54-ე მუხლის მე-6 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტში განხორციელდა ცვლილება და კანონით განისაზღვრა, რომ სააქციო საზოგადოების საერთო კრებას უფლება აქვს გაათავისუფლოს გარე აუდიტორი. ცვლილებამდე მმართველობით ორგანოს უფლება ჰქონდა მხოლოდ აერჩია აუდიტორი, ხოლო ჩანაწერი იმის შესახებ, რომ შესაძლებლობა ჰქონდა დარღვევის შემთხვევაში ვადაზე ადრე დაეთხოვა არ არსებობდა, აღნიშნული ჩანაწერი უნდა ყოფილიყო წესდებაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში საერთო კრება არ იქნებოდა უფლებამოსილი გაეთავისუფლებინა გარე აუდიტორი.